Contact

โรงเรียนบ้านห้วยกล้า ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 18 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57182

ครูที่ปรึกษา นางทัศนีวรรณ นงเยาว์ เบอร์โทรศัพย์ติดต่อ 086-1955742

นายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกล้า เบอร์โทร 082-1682654