Posted on 1 Comment

Blog

Handmade By Huaykra School

เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง ถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กๆ นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบากและยากจน

โรงเรียนจึงมีความต้องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับเด็กๆ จึงจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ อย่างมีมาตรฐานสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพ อย่างรอบด้าน เน้นการพัฒนาคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น ฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบ ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีเงินเก็บ สามารถลดภาระของผู้ปกครองและสามารถนำทักษะไปใช้ในอนาคตเมื่อจบออกไปได้