Handmade By Huaykra School

Handmade By Huaykra School จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด โดยฝีมือนักเรียน เพื่อสนับสนุน การมีรายได้ระหว่างเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยกล้า เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง ถิ่นทุรกันดาร ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีฐานะยากจน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชิ้นงาน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อล้ำ นำทักษะไปใช้ในอนาคตได้

Shop by Category

New In

On Sale

Best Sellers